Престижність професій

ІСПП НАПН України
м.Київ 04070
вул. Андріївська, 15
каб. 9
telephone icon(044) 425-24-08  
(приймальня)

Приклад угоди про співробітництво

Національна Академія

педагогічних наук України

 

 

Національна Академія

мистецтв України

 

 

 

 

УГОДА

ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО

 

 

 

щодо сприяння формуванню політичної культури громадян, становленню в Україні  демократичного громадянського суспільства

 

"__"____________ 2014 р.                                                           м. Київ

 

 

ПРЕАМБУЛА

         Розбудова  незалежної Української держави супроводжується динамічними процесами становлення  громадського суспільства, партійної системи. Проте за відсутності як у широких верств населення, так і в політичної еліти достатнього історичного досвіду,  демократичних традицій ці процеси нерідко набувають суперечливого характеру, призводять до загострення стосунків між окремими політичними утвореннями, владними структурами та опозицією, різними гілками влади. Особливо це дається взнаки під  час виборчих кампаній, негативно впливаючи на морально-психологічний стан суспільства, породжуючи у громадян почуття апатії та зневіри.

         Як засвідчує світовий досвід, вирішення окреслених вище проблем значною мірою залежить від рівня політичної культури громадян. Тому нині в Україні нагальною є необхідність здійснення системних дій щодо її формування.  

Цій меті може прислужитися започаткування загальнонаціонального проекту "Політична культура України". До його створення та реалізації доцільно залучити членів обох  Академій, інших науковців, діячів культури і мистецтв, а також політичних і громадських діячів.   Проект має  охопити як систему виховання молоді, так і партійну систему України, сферу державно-громадського впливу на перебіг політичних процесів.

          Усвідомлюючи необхідність грунтовного комплексного вивчення проблем формування політичної культури громадян України та вироблення відповідних рекомендацій, Національна Академія педагогічних наук України в особі її президента КРЕМЕНЯ Василя Григоровича, що діє на підставі Статуту,  з однієї сторони, та Академія мистецтв України в особі її президента ЧЕБИКІНА Андрія Володимировича, що діє на підставі Статуту, з другої сторони, уклали цю Угоду про наступне. 

1. ПРЕДМЕТ УГОДИ

1.1. Угода передбачає співробітництво з метою  розробки та реалізації  загальнонаціонального проекту "Політична культура України" (далі – Проект).

1.2. Задля досягнення цієї мети Сторони домовилися:

1.1.1.  Утворити Науково-творчу групу з розробки Проекту (далі – Група) під спільним керівництвом: від Академії педагогічних наук України – СЛЮСАРЕВСЬКОГО Миколи Миколайовича, члена-кореспондента АПН України, директора Інституту соціальної та політичної психології АПН України; від Академії мистецтв України – БОГУЦЬКОГО Юрія Петровича, академіка АМ України, керівника Секції естетики та культурології Відділення синтезу пластичних мистецтв АМ України;

1.1.2.  Залучити до роботи над Проектом провідних учених у галузях політичних наук, культурології, педагогіки, відомих політиків, діячів культури та мистецтва, представників широких кіл громадськості.

1.3.         Угода є передумовою і підставою для укладання Сторонами окремих договорів, де в разі потреби будуть визначатися конкретні умови реалізації кожного із спільних заходів у зазначеній Угодою сфері.

2.       ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СТОРІН

2.1.         У своїй діяльності Сторони керуються Конституцією та законами України.

2.2.         З метою швидкого досягнення цілей співробітництва, інформування громадськості про його результати Сторони зобов'язуються проводити спільні консультації,  семінари, круглі столи, прес-конференції.

2.3.         У процесі виконання спільних заходів Сторони  будують взаємовідносини на основі рівності, партнерства та захисту інтересів один одного.

2.4.         Фінансове, матеріально-технічне та організаційне забезпечення роботи Групи здійснюється відповідними структурними підрозділами НАПН України та АМ України.

 

3.       ТЕРМІН ДІЇ УГОДИ

Угода  діє з "__"_________ 2014 року до моменту, доки Сторони зацікавлені у спільній діяльності згідно з умовами Угоди.

Від імені:

Національна Академії педагогічних наук України   

НаціональнаАкадемії мистецтв України

 

 

 

___________________  В.Г. Кремень             _____________ А.В. Чебикін

Ми знаємо, як використовувати свої ресурси для досягнення великих результатів ...

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fevec9 #133f10441 #100313115745