Престижність професій

ІСПП НАПН України
м.Київ 04070
вул. Андріївська, 15
каб. 9
telephone icon(044) 425-24-08  
(приймальня)
Середа, 25 червня 2014 11:17

Моніторинг чинників професійного самовизначення молоді в умовах упровадження національної рамки кваліфікацій

Автор 
  • розмір шрифту зменшити розмір шрифту зменшити розмір шрифту збільшити розмір шрифту збільшити розмір шрифту
  • Друк
  • Email
Оцініть матеріал!
(0 голосів)

Тема 2013-2015 р.
Моніторинг чинників професійного самовизначення молоді в умовах упровадження Національної рамки кваліфікацій
Мониторинг факторов профессионального самоопределения молодежи в условиях внедрения Национальной рамки квалификаций
Monitoring of the factors of professional self-determination of youth in the conditions of implementation of the National Qualifications Framework
Номер держреєстрації: 0113U002135

Проведення моніторингу престижності професій, розроблено програму та удосконаленні методики дослідження особливостей професійного вибору молоді з урахуванням упровадження Національної рамки кваліфікацій, інтенсифікації отримання орієнтирів професіоналізації студентами на етапі вивчення вступу до спеціальності. Розроблена програма експериментального вивчення групової рефлексії як чинника професійного самовизначення майбутніх психологів та обґрунтування достатності передбачених нею ліній аналізу для  виявлення локалізації групової рефлексії і впливу цієї локалізації на ефективність професійного самовизначення. Обґрунтовані структуру мультимедійного посібника з оптимізації вибору професії. Опрацьовано наукові джерела з проблематики професійного самовизначення, проаналізовані концепції та структури Національної рамки кваліфікацій в контексті проблематики самовизначення. Здійснено теоретичний аналіз зарубіжних та вітчизняних досліджень та визначено на його основі ролі престижності професій як чинника професійного самовизначення молоді. Розроблено електронний ресурс дослідницького інструменту і інструменту взаємодії з користувачем.Організовано та проведено всеукраїнське репрезентативне опитування дорослого населення та учнів випускних класів загальноосвітніх шкіл.

Розроблення програму дослідження моніторингу чинників професійного самовизначення молоді в умовах упровадження національної рамки кваліфікацій. Проаналізовано світовий та вітчизняний досвід класифікацій професій: International Standard Classification of Occupations, Національний класифікатор України (Класифікатор професій ДК 003:2010); Загальноросійський класифікатор зайнятості), та ін. Виділено соціально-психологічні складові професійного самоздійснення в умовах упровадження національної рамки кваліфікацій: психологічний статус, рівень домагань, індивідуальна диференціальна діагностика, динамізм. Визначені індикатори чинників професійного самовизначення молоді, серед яких: знання (Knowledge), вміння/навички, досвід (Skills), особистісні і професійні якості (Personalandprofessionaloutcomes), автономія і відповідальність (творчість) (Autonomyandresponsibility), вміння вчитися (Learningcompetence), навички спілкування (Communicationandsocialcompetence), професійні якості (Professionalandvocationalcompetence). Розроблення концепції електронного ресурсу як дослідницького інструменту і інструменту взаємодії з користувачем. Обґрунтовано структуру мультимедійного посібника з оптимізації вибору професії в умовах упровадження Національної рамки кваліфікацій на основі стратегії відстеження динаміки рейтингу престижності професій. Науково-дослідна робота здійснюватися відповідно до таких нормативних документів: Національної рамки кваліфікацій (Постанова Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1341), Законів України “Про наукову і науково-технічну експертизу”, “Про інноваційну діяльність”, Державного стандарту України ДСТУ 3973-2000 “Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Правила виконання науково-дослідних робіт. Загальні положення”, інших науково-правових актів, що регулюють відносини в науковій сфері (Найдьонов М. І.).

Опрацьовано наукові джерела з проблематики професійного самовизначення, проаналізовані концепції та структури Національної рамки кваліфікацій в контексті проблематики самовизначення. Розглянуто інтерпретації та змістовні ознаки категорій "компетенція" та компетентність. Зроблено узагальнення відносно інформації, діяльності та взаємодії, як засобів формування компетентностей в процесі реалізації навчальних програм. Розглянуті моделі компетентностей та запропоновані етапи проектування критеріїв якості освіти. Внесено пропозиції до розроблення програми та анкети дослідження, з урахування уніфікованості моделей компетентностей (Свинаренко Р. М.).

Розроблено електронний ресурс дослідницького інструменту і інструменту взаємодії з користувачем. Проведено аналіз систем он-лайн опитування, в межах якого обрано базове середовище проведення опитувань limesurve. Уточнено функціональні вимоги до системи проведення он-лайн опитувань: http://limesurvey.ects.org.ua/ . Підготовлено методичні рекомендації щодо створення опитувань у системі limesurve. Виконано аналітичний огляд ресурсів пов’язаних з питаннями формування та функціонування компетентностей у соціумі (Богачков Ю. М.).

Організовано та проведено всеукраїнське репрезентативне опитування дорослого населення (2200 осіб) та учнів випускних класів загальноосвітніх шкіл (2404 особи). Здійснено математичну обробку емпіричних даних та їх статистичний аналіз. На основі аналізу даних опитування зроблено моніторинг професійного самовизначення молоді в умовах упровадження національної рамки кваліфікацій (Череповська Н. І., Костюченко Л. Д., Обухова Н. О.).

Складено бібліографічний опис проблематики професійного самовизначення, розглянуто угрупування підходів до використання Національної рамки кваліфікації, які можуть впливати на професійне самовизначення. Виявлено неповноту "покриття" освітньої послуги в Україні відповідно до очікувань її споживачів щодо можливості скористатися результатами навчання, що звужує поле професійної самореалізації, посилюючи тим самим ситуацію невизначеності. Взято участь у розроблені методологічного інструментарію дослідження чинників професійного самовизначення молоді в умовах упровадження національної рамки кваліфікації. Розроблена програма експериментального вивчення групової рефлексії як чинника професійного самовизначення майбутніх психологів та обґрунтування достатності передбачених нею ліній аналізу для  виявлення локалізації групової рефлексії і впливу цієї локалізації на ефективність професійного самовизначення. Виявленні методи для констатуючої частини дослідження професійного самовизначення молоді яка обирає професію психолога, виходячи по-перше, що суб'єкт в процесі навчання спрямований на суб'єктивне осягнення власного професійного самовизначення; по-друге, що на етапі навчання у майбутніх психологів уявлення про реалізацію себе в професії є скоріше ідеалізованими, ніж операціоналізованими; по-третє, що професійне самовизначення при навчанні розглядають, насамперед, на підставі трьох основних критеріїв: організаційного, діяльнісної-творчого, результативно-професійного. Підготовлено матеріали до довідкового бюлетеня. (Товстокора Ю. В.)

Результати виконання науко-дослідницької роботи відображено у 11 публікаціях загальним обсягом 18 друк. арк. Серед опублікованих праць 1 монографія, 1 навчальний посібник, 1 інформаційний бюлетень.

1. Найдьонов М.І. Психологія престижності професій : монографія / М. І. Найдьонов ; Ін-т соц. та політ. психології НАПН України. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – (5,0 д.а.).

2. Соціально-психологічні чинники престижності професій : підготовка молоді до активного самоздійснення на сучасному ринку праці : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / М. І. Найдьонов [та ін.] ; за заг. ред.. М. І. Найдьонова, Л. В. Григоровської ; Ін-т соц. та політ. психології НАПН України. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – 241 с. (8,0 д.а.)

3. Моніторинг чинників професійного самовизначення молоді в умовах упровадження національної рамки кваліфікацій : інформаційний бюлетень. Жовтень’2013 / М. І. Найдьонов ; упорядник О. М. Лисенко, Ю. В. Товстокора ; Інститут соціальної та політичної психології НАПН України, – К. ,  2013. – (2 д.а.).

4. Найдьонов М. І. Уявлення про сходини влади в системі професій як чинник регулювання ринку праці в Україні / М. І. Найдьонов // Актуальні проблеми психології : Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. – Т. 12. Психологія творчості. – Вип. 16. – К. : Видавництво "Фенікс". – С. 305-316. (0,5 д.а.)

5. Товстокора Ю. В. Програма дослідження групової рефлексії як чинника професійного самовизначення майбутніх психологів / Ю. В. Товстокора // Наукові студії із соціальної та політичної психології : Зб. Статей / НАПН України, Ін-т соціальної та політичної психології; Редкол. : С. Д. Максименко, М. М. Слюсаревський та ін. – К. : Міленіум, 2013. – (0,5 д.а.)

Результати дослідження у звітному році представлено на міжнародній конференції, присвяченій 80‐літтю А. В. Брушлінського (м. Москва, РФ); IX міжнародному науково-практичному міждисциплінарному симпозіумі "Рефлексивні процеси і управління" (м. Москва, РФ); Європейській конференції з інформаційної грамотності (Стамбул, Туреччина); міжнародній конференції "Актуальні проблеми психології" (м. Київ); всеукраїнській науково-практичній конференції "Професійне самоздійснення молоді в умовах упровадження в Україні національної рамки кваліфікацій"; ІІІ всеукраїнському науково-практичному семінарі "Професійна орієнтація: теорія і практика"; методологічному семінарі НАПН "України з питань медіаосвіти та медіапсихології"; ХІХ щорічній науковій конференції Інституту соціальної та політичної психології НАПН України "Соціальна і політична психологія сьогодні: здобутки, проблеми, нові рубежі".

Читати 1181 разів Останнє редагування Середа, 02 липня 2014 11:16
Авторизуйтесь, щоб мати можливість залишати коментарі

Ми знаємо, як використовувати свої ресурси для досягнення великих результатів ...

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fevec9 #133f10441 #100313115745